UnknownUnicorn2151907

SuPeR-RePaNoCHa #2TP#

UnknownUnicorn2151907 Cập nhật   
This is the last of the 'RePaNoCHa' script for Automatic Trading ;-) ... This time with two take profits ...

It Use 6 indicators + volume:

-JURIK MOVING AVERAGE
-RANGE FILTER
-ADX
-PARABOLIC SAR
-RSI + VOLUME WEIGHTED
-MACD
-VOLUME

To close the position you can choose between 2 Take Profit and the amount to use on each one.

You can transform it yourself into 'study' mode to get alerts.

Take Profits can be generated from the same entry, (syntax example on the script) so the fees will be lower (0.04 + 0.02 / 2 = 0.03).

Settings for BINANCE FUTURES BTC:USDT

Enjoy...
Phát hành các Ghi chú: Now without Xlong or Xshort in Long/Short (both) mode.
Volume Factor option added.
Automatic Leverage based on volume added.
Phát hành các Ghi chú: Enjoy!
Phát hành các Ghi chú: Pyramiding...
Phát hành các Ghi chú: Added option to disable the second Take Profit.
Added option to disable XL / XS on Long and Short mode.
Improved match between 'Backtest' and 'Study'.
Stop Loss bug fixed.
To simulate the Backtest orders, better use the bot syntax.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?