Adulari

Correlated ATR MA | Adulari

Adulari Cập nhật   
How do I use it?
 • Never use this indicator as standalone trading signal, it should be used as confluence.
 • When the price is above the moving average this shows the bullish trend is strong.
 • When the price is below the moving average this shows the bearish trend is strong.
 • When the moving average is purple, the trend is bullish, when it is gray, the trend is bearish.

Features:
 • Purple line for bullish trend and gray line for bearish trend.
 • Custom formula combining an ATR and Hull MA to clearly indicate trend strength and direction.
 • Unique approach to moving averages by taking the average of 3 types of MA's combined with custom ATR's.

How does it work?
1 — ATR value is calculated, then the correlation between the source and ATR is calculated.
2 — Signal value is calculated from the difference between the previous source and ATR values.
3 — Final value is being calculated using the following formula:
cor * target + (1 - cor) * nz(atr[1], target)
4 — Moving average is calculated by getting the average of 3 values: a normal HMA, HMA plus final value, and HMA minus final value.
Phát hành các Ghi chú:
 • Removed unnecessary old code.
 • Fixed some minor issues with the calculations.
Phát hành các Ghi chú:
 • Fixed correlation calculations.
 • Added weight option.
Phát hành các Ghi chú:
 • Changed weight default value.
Phát hành các Ghi chú:
 • Added a time adaptive option which will make sure the MA is useable on lower timeframes.
Phát hành các Ghi chú:
 • Fixed time adaptive calculations for higher timeframes.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?