bjr117

Normalized Volatility

OVERVIEW
The Normalized Volatility indicator is a technical indicator that gauges the amount of volatility currently present in the market, relative to the average volatility in the market. The purpose of this indicator is to filter out with-trend signals during ranging/non-trending/consolidating conditions.


CONCEPTS
This indicator assists traders in capitalizing on the assumption that trends are more likely to start during periods of high volatility compared to periods of low volatility. This is because high volatility indicates that there are bigger players currently in the market, which is necessary to begin a sustained trending move.

So, to determine whether the current volatility is "high", it is compared to an average volatility for however number of candles back the user specifies.

If the current volatility is greater than the average volatility, it is reasonable to assume we are in a high-volatility period. Thus, this is the ideal time to enter a trending trade due to the assumption that trends are more likely to start during these high-volatility periods.


HOW DO I READ THIS INDICATOR
When the column's color is red, don't take any trend trades since the current volatility is less than the average volatility experienced in the market.

When the column's color is green, take all valid with-trend trades since the current volatility is greater than the average volatility experienced in the market.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?