MirNader_

Price Swing Detection - Smart Money Concept

MirNader_ Cập nhật   
Since my own style is Smart Money Concept and these days I have seen a lot of my friends who are having trouble identifying structures for their indicators and strategies. I wrote this code so they could use it in their strategy . In fact, this type of structure, as one of the strongest technical structures, can increase the success of your strategy according to your personalization.
The script detects swings (i.e. significant highs and lows) in a financial instrument's price action over a specified period. The user can set the lookback period (number of candles to consider) and the colors of the lines representing bullish and bearish trends.

The script has two functions: detectSwing and pivot high. The detectSwing function calculates the swing highs and lows for the specified number of candles. The function uses the ta.highest and ta.lowest functions to find the highest and lowest prices, respectively, over the lookback period. The function also determines the swing state (high or low) of the current candle and returns the calculated swing values.

The pivot high function calculates the pivot high, which is an important step in detecting bullish structures in the market. If a new top (i.e. swing high) is found, the script updates the pivot high values and creates a line from the recent top to the last bar. The script also updates the trailing maximum values, which are used to extend the top extension line.

For Strategy :
The variable "trendDirection" in the code is used to keep track of the trend state, either bullish (up trend) or bearish (down trend), in the market. The variable is initialized to 0 which represents a downtrend. The value of this variable is updated later in the code based on the calculations of swing highs and lows, pivot crosses, and the trailing maximum. If a bullish structure is detected, the value of "trendDirection" is set to 1, indicating an uptrend.
Phát hành các Ghi chú:
Part of the code was related to the identification of low structure was difficult and fixed.
Also, in terms of writing, the code was updated to a clearer version.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?