Traders_Endeavors

Bandwidth Bands - Silverman's rule of thumb

Traders_Endeavors Cập nhật   
What are Bandwidth Bands?
This indicator uses Silverman Rule of Thumb Bandwidth to estimate the width of bands around the rolling moving average which takes in the log transformation of price to remove most of price skewness for the rest of the volatility calculations and then a exp() function is performed to convert it back to a right skewed distribution. These bandwidths bands could offer insights into price volatility and trading extremes.

Silverman rule of thumb bandwidth:
The Silverman Rule of Thumb Bandwidth is a heuristic method used to estimate the optimal bandwidth for kernel density estimation, a statistical technique for estimating the probability density function of a random variable. In the context of financial analysis, such as in this indicator, it helps determine the width of bands around a moving average, providing insights into the level of volatility in the market. This method is particularly useful because it offers a quick and straightforward way to estimate bandwidth without requiring extensive computational resources or complex mathematical calculation

The bandwidth estimator automatically adjust to the characteristics of the data, providing a flexible and dynamic measure of dispersion that can capture variations in volatility over time. Standard deviations alone may not be as adaptive to changes in data distributions. The Bandwidth considers the overall shape and structure of the data distribution rather than just focusing on the spread of data points.

Settings
  • Source
  • Sample length
  • 1-4 SD options to disable or enable each band
Phát hành các Ghi chú:
Fixed variable name
Phát hành các Ghi chú:
Fixed a bug
Phát hành các Ghi chú:
Fixed some variable naming
Phát hành các Ghi chú:
Correct version

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?