inno14

BO - Bar M15 2/3 Signal

BO - Bar M15 2/3 Signal show the signal to trade Binary Option with rule below:

A. Indicator
* Bollinger Band (20,2): avoid waterfall

B. Rule of Signal
1. Rule1: Split Bar M15 to 3 part and load them on M5 chart (recommend use M5 IDC chart)

2. Rule 2: Delay 10' after bar M15 open => wait for price's pattern

3. Rule 3: Put Signal row 30-32
* Delay 10' after bar M15 open.
* Direction of 1/3 and 2/3 Bar M15 is upward
* close of 2/3 Bar M15 below upper band Bb(20,2) on M5 chart => avoid strong buy

4. Rule 4: Call Signal row 36-38
* Delay 10' after bar M15 open.
* Direction of 1/3 and 2/3 Bar M15 is downward
* close of 2/3 Bar M15 above lower band Bb(20,2) on M5 chart => avoid strong sell

C. Recommend Expiry time: Bar M15 close
* We try to catch the shadow of Bar M15 but dont trade when price run on the upper or lower band of BB(20,2,M5)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?