inno14

BO - Bar M15 2/3 Signal

BO - Bar M15 2/3 Signal show the signal to trade Binary Option with rule below:

A. Indicator
* Bollinger Band (20,2): avoid waterfall

B. Rule of Signal
1. Rule1: Split Bar M15 to 3 part and load them on M5 chart (recommend use M5 IDC chart)

2. Rule 2: Delay 10' after bar M15 open => wait for price's pattern

3. Rule 3: Put Signal row 30-32
* Delay 10' after bar M15 open.
* Direction of 1/3 and 2/3 Bar M15 is upward
* close of 2/3 Bar M15 below upper band Bb(20,2) on M5 chart => avoid strong buy

4. Rule 4: Call Signal row 36-38
* Delay 10' after bar M15 open.
* Direction of 1/3 and 2/3 Bar M15 is downward
* close of 2/3 Bar M15 above lower band Bb(20,2) on M5 chart => avoid strong sell

C. Recommend Expiry time: Bar M15 close
* We try to catch the shadow of Bar M15 but dont trade when price run on the upper or lower band of BB(20,2,M5)
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận