LonesomeTheBlue

Candlestick Reversal System

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Hello Traders,

In the book "Secrets of a Pivot Boss: Revealing Proven Methods for Profiting in the Market" by Franklin Ochoa, Four different types of reversal systems were introduced and candlestick patterns are used to find reversals. I will not write a lot about the book, you should get/read it for yourself. There are many great ideas in the book, Candlesetick Reversal System, Following Trend, Time Price Opportunity, Advanced Camarilla Concepts and much more.

Reversal systems mentioned in the book are :
- Wick Reversal System
- Exteme Reversal System
- Outside Reversal System
- Doji Reversal System

I tried to add these four reversal systems to the script. If you need detailed info you better read the book ;)


Enjoy!
Phát hành các Ghi chú: Alerts added.
Phát hành các Ghi chú: SMA added
Phát hành các Ghi chú: updated

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?