Maga3

Sladkaya Bulochka

According to the statistics of Thomas Bulkovski collected over several years on the 1-minute chart (21 million candles), there is a statistically significant periods, where the higher the probability of reversal rates on short-term timeframe.
By reversal, on average, had in mind the movement to 5 candles.
This three periods, they remain unchanged, depending on the hour:
- the first minute of each hour (10:01, 11:01, etc.)
- the first minute after the hour (10:31, 11:31)
- 51 minutes each hour (10:51, 11:51)
------------------------------------------------------
По статистике Томаса Булковски, собранной за несколько лет на 1-минутном графике (21 миллион свечей), есть статистически значимые периоды, где более высока вероятность разворота цены на краткосрочных ТФ.
Под разворотом, в среднем, имелось в виду движение на 5 свечей.
Это три периода, они неизменны в зависимости от часа:
- первая минута каждого часа (10:01, 11:01 и т.д.)
- первая минута после получаса (10:31, 11:31)
- каждая 51 минута часа (10:51, 11:51)

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?