Market_Yogi

Gate Signal by Market yogi

Market_Yogi Cập nhật   
This indicator is made by Nischay Rana (Market Yogi)
How to use this Indicator
This is simple group of 8 moving averages, which can be configured in various ways according to your trading requirement.
1. moving average ribbon
2.moving average channel
3.moving average gate signal
4.This indicator has bonus indicator of bollinger bands inbuilt.
Logic:
As price has tendency to get closer to their moving averages. The logic behind this indicator is to use the contraction and expansion concepts of moving averages to find best entry exit points.
This nature of Price action is use to capture the big move after the convergence of all moving averages.
CAUTION : Do not blindly trade the gates as gate has tendency to break out on either side. So use this indicator in confluence with price action and other technical analysis to capture bigger moves.
Higher the gate width more gates are found. Similarly lesser the gate width less gate are found. i.e. Tight squeeze of all the moving averages.
"ENJOY HAPPY TRADING.."
Truly Yours Market Yogi
Phát hành các Ghi chú:
This indicator is made by Nischay Rana (Market Yogi)
How to use this Indicator
This is simple group of 8 moving averages, which can be configured in various ways according to your trading requirement.
1. moving average ribbon
2.moving average channel
3.moving average gate signal
4.This indicator has bonus indicator of bollinger bands inbuilt.
Logic:
As price has tendency to get closer to their moving averages. The logic behind this indicator is to use the contraction and expansion concepts of moving averages to find best entry exit points.
This nature of Price action is use to capture the big move after the convergence of all moving averages.
CAUTION : Do not blindly trade the gates as gate has tendency to break out on either side. So use this indicator in confluence with price action and other technical analysis to capture bigger moves.
Higher the gate width more gates are found. Similarly lesser the gate width less gate are found. i.e. Tight squeeze of all the moving averages.
"ENJOY HAPPY TRADING.."
Truly Yours Market Yogi
Phát hành các Ghi chú:
Many new indicators are added to make use of this indicators according to your trading style.
Daily vwap
Bollinger bands
Higher timeframe candles
Pivots
Daily OHLC levels

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?