SuspiciousAvocado

ICT Time Indicator - Minimalistic

SuspiciousAvocado Cập nhật   
This indicator is intended to make backtesting and journaling a lot easier.
This script will automatically plot the sessions you selec.t

You don't have to worry about your timezone because this indicator will automatically handle that.

For best results please don't go any higher than the Hourly.

I aimed to keep this indicator very minimalistic to reduce the 'lipstick' on your chart.

Enabling any of the follow settings will quickly show you on your chart the times you want to be looking at:
 • Morning Session
 • Lunch
 • Afternoon Session
 • Marco 0950-1010
 • Marco 1050-1110
 • Marco 1450-1510
 • Silver Bullet London Open
 • Silver Bullet AM
 • Silver Bullet PM

You can also customize the color of any time session to suite your color scheme.

If you have any requests please leave a comment (I'm sure there are more marcos) :)
Phát hành các Ghi chú:
Code clean up.
Phát hành các Ghi chú:
 • Added Silver Bullet Final Hour
 • Added Silver Bullet 7:00 - 8:30am NY
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?