Degen_Crypto

Ichimoku MA Bands

Degen_Crypto Cập nhật   
This indicator is based on the price average of the Ichimoku Strategy taking into account the last twenty five bars.

The blue band represents an upward momentum whereas the white band represents a downward momentum.

The red line is the 50 EMA which is used as a dynamic support resistance level for this strategy.

This indicator also has alerts that can be enabled by the user.

Disclaimer:
The current script should be used in confluence with other trading strategies and not in isolation. The scripts works best on 5M and 15M Timeframes and should be used with caution on lower timeframes.

This indicator is not intended to give exact entry or exit points for a trade but to provide a general idea of the trend & determine a good range for entering or exiting the trade. Please DYOR

Credit & References:
This script uses the default technical analysis reference library provided by PineScript (denoted as ta)
Phát hành các Ghi chú:
- Added Labels for potential Buy and Sell candles
- Updated Dynamic S&R from EMA50 to a multiple of ATR
- Updated Alerts
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?