Gammaprod

MACD Volume S2 By Gammaprod

>> How to use this indicator :
1. Set your teadingview theme to dark theme.
2. My indicator is valid for forex, stock and but more valid for crypto.
3. Use three timeframe for more validation (choose between those, that fit to your trading style) :
- Timeframe 1m, 5m, and 15m for Scalping
- Timeframe 30m, 1h and 4h for Intraday
- Timeframe 4h, 1D and 1W for Swing Trading
4 . Always use THREE INDICATORS FROM GAMMAPROD, those three indicators is back to back each other, by the way, I only made those three indicators only (for now) :
- Trendlines Boll Ichi Crypto by Gammaprod
- Stoch RSI Divs Zone Crypto by Gammaprod
- MACD Volume Crypto by Gammaprod


>> How to setting :
1. Trendlines Boll Ichi Crypto by Gammaprod
A. Support and Resistence
- Well if you familiar with this indicator you can add it, but recommended for Timeframe 30m or more

B. Trendlines Primary or Trendlines Secondary
- Timeframe 1m you DON'T NEED Trendlines Primary or Trendlines Secondary
- Timeframe 5m you DON'T NEED Trendlines Secondary, but you CAN ADD Trendlines Primary if you fell it helpful (for me, it is helpful to find where the candles start or the end trend or a consolidation or where the candles will surpass a resistance or a support).
- Timeframe 15m you DON'T NEED Trendlines Secondary, DEFENITELY add Trendlines Primary it will help to find where the candles stop or a consolidation or where the candles will surpass a resistance or a support).
- Timeframe 30m or more, DEFENITELY NEED BOTH Trendlines Primary and Secondary Trendlines, it will help to find where the candle stop or consolidation or where the candle will surpass a resistance or support).

C. Bolinger, Ichimoku Cloud and Lagging Span
- Please DON'T CHANGE IT at all, it's really helpful to know when and where to make an entry decesion or a trend or a consolidation, if you don't understand how to read it, you better to learn it first (on "how to read" section and "How to OPEN position" the section below)

2. Stoch RSI Divs Zone Crypto by Gammaprod (DON'T CHANGE IT)
3. MACD Volume Crypto by Gammaprod (DON'T CHANGE IT)


>> How to read :
1. Sell or Buy Priority :
A. Buy Priority
- Color background on macd and stoch rsi is pink or purple sell is the priority, (if you're not sure to buy, just wait until the best moment to sell)
B. Buy Priority
- Color background on macd and stoch rsi Teal or light green buy is the priority, (if you're not sure to sell, just wait until the best moment to buy)
C. Indecision / Golden Moment
- Color background on stoch rsi yellow is indecision / golden moment of reversal pattern (wait until it formed background only on Stoch RSI), please becareful at this moment.

2. Trend / Consolidation :
A. BULLISH trend
- When Stoch RSI and MACD have teal or light green background that's means BULLISH trend, better to confirm by the candle is above green cloud and lagging span (red line) is also above the candle.

B. BEARISH trend
- When Stoch RSI and MACD have the Pink or purple background that's means BEARISH trend, better to confirm by the candle is above purple cloud and lagging span (red line) is also below the candle.

C. CONSOLIDATION
- When Stoch RSI have the mix background that's means CONSOLIDATION, better to confirm by the candle is in or near to green / purple cloud and lagging span (red line) is also on the candle.

3. Special Mark
A. Ideal Bullish :
- Near line 20 and green / teal background = When Stoch RSI have the char R / H on lime color label, that's means divergence or hidden divergence for buy position, if you not see this label that's means just a standard confirmation for buy

B. Not an Ideal Bullish :
- Near line 80 and green / teal background = if this happens make sure you know what happen, it could be a false signal or bullish continual pattern

C. Ideal Bearish :
- Near line 80 and pink / purple background = When Stoch RSI have the char R / H on lime color label, that's means divergence or hidden divergence for buy position, if you not see this label that's means just a standard confirmation for sell position.

D. Not an Ideal Bearish:
- Near line 20 and pink / purple background = if this happens make sure you know what happen, it could be a false signal or bearish continual pattern

E. The Beginning of Reversal (from BEARISH to BULLISH) :
- When Stoch RSI line shaping GREEN position is near 20.
- MACD lines still PINK, position lines is UNDER the HISTOGRAM, but the HISTOGRAM start to SHAPE FALL PINK (light pink) and the BACKGROUND still PINK / PURPLE.
- Position CANDLES NEAR BLUE line, NEAR PURPLE CLOUD, and lagging span (red line) STILL ON the area candle. (it used to be confirmed with the golden moment).

F. The Beginning of Reversal (from BULLISH to BEARISH) :
- When Stoch RSI line shaping PINK position is near 80.
- MACD lines still GREEN, position lines is ABOVE the HISTOGRAM, but the HISTOGRAM start to SHAPE FALL GREEN (light green) and the BACKGROUND still TEAL / GREEN.
- Position CANDLES NEAR WHITE line, NEAR TEAL CLOUD, and lagging span (red line) STILL ON the area candle. (it used to be confirmed with the golden moment).

G. False Signals, or It could be a Golden Moment (better to see it on TF 15 or bigger):
- Near line 20 or 80 and yellow background = When Stoch RSI have the char R / H on color label, that's means divergence or hidden divergence for buy / sell position, if you not see this label that's means just a standard confirmation for buy / sell depends on where the Stoch RSI line if near 20 that's means buy, near 80 means sell


>> How to OPEN position:
A. Bullish
1. Trendlines Boll Ichi Crypto by Gammaprod
- The candles above the green cloud.
- Lagging span (red line) above the candles.
- then open buy near yellow line (the first option) / blue line (the second option) (always confirm the position with two other indicators below).

2. Stoch RSI Divs Zone Crypto by Gammaprod
- Teal or Green background.
- The lines is shaping green.
- Better if on the bottom (at a range 20).

3. MACD Volume Crypto by Gammaprod
- Teal or Green background.
- The lines is shaped or shaping green.
- Better if at the green histogram.

B. Bearish
1. Trendlines Boll Ichi Crypto by Gammaprod
- The candles below the purple cloud.
- Lagging span (red line) below the candles.
- then open buy near yellow line (the first option) / white line (the second option) (always confirm the position with two other indicators below).

2. Stoch RSI Divs Zone Crypto by Gammaprod
- Pink or purple background.
- The lines are shaping pink.
- Better if the line on the top (at a range 80).

3. MACD Volume Crypto by Gammaprod
- Pink or purple background.
- The lines are shaped or shaping green.
- Better if at the pink histogram.

C. Consolidation
1. Trendlines Boll Ichi Crypto by Gammaprod
- The candles on the cloud (green or purple).
- Lagging span (red line) on the candles.
- then open buy near the white or blue line (always confirm the position with two other indicators below).

2. Stoch RSI Divs Zone Crypto by Gammaprod
- Mix background specially on a timeframe 15m or more.
- The line move fast up and down.
- Better if on the bottom or the top of the lines (at a range 20 or 80).

3. MACD Volume Crypto by Gammaprod
- Changing the background.
- The line is near the middle line.
- Have small Histogram.

>> The secret ingridient is comparing the timeframe :
The example scalping (Timeframe 1m, 5m and 15m)
- TF 1m is for making an open position.
- TF 5m is for making a judgement of the trend market.
- TF 15m is to confirm that judgement from TF 5m, be careful if it not similar then it used to be a consolidation or the beginning of the reversal.

There's a lot a way to open the position than above information that i gave it to you, but consider there are a limit char on this column, I hope it will help your trading and make a more profit on it.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?