loxx

Variety N-Tuple Moving Averages [Loxx]

loxx Cập nhật   
Variety N-Tuple Moving Averages is a moving average indicator that allows you to create 1- 30 tuple moving average types; i.e., Double-MA, Triple-MA, Quadruple-MA, Quintuple-MA, ... N-tuple-MA. This version contains 5 different moving average types including T3. A list of tuples can be found here if you'd like to name the order of the moving average by depth: Tuples extrapolated

You'll notice that this is a lot of code and could normally be packed into a single loop in order to extract the N-tuple MA, however due to Pine Script limitations and processing paradigm this is not possible ... yet.

If you choose the EMA option and select a depth of 2, this is the classic DEMA; EMA with a depth of 3 is the classic TEMA, and so on and so forth this is to help you understand how this indicator works. This version of NTMA is restricted to a maximum depth of 30 or less. Normally this indicator would include 50 depths but I've cut this down to 30 to reduce indicator load time. In the future, I'll create an updated NTMA that allows for more depth levels.

This is considered one of the top ten indicators in forex. You can read more about it here: https://forex-station.com/viewtopic.php?f=579496&t=8473244

How this works

Step 1: Run factorial calculation on the depth value,

Step 2: Calculate weights of nested moving averages

factorial(nemadepth) / (factorial(nemadepth - k) * factorial(k); where nemadepth is the depth and k is the weight position

Examples of coefficient outputs:

6 Depth: 6 15 20 15 6
7 Depth: 7 21 35 35 21 7
8 Depth: 8 28 56 70 56 28 8
9 Depth: 9 36 34 84 126 126 84 36 9
10 Depth: 10 45 120 210 252 210 120 45 10
11 Depth: 11 55 165 330 462 462 330 165 55 11
12 Depth: 12 66 220 495 792 924 792 495 220 66 12
13 Depth: 13 78 286 715 1287 1716 1716 1287 715 286 78 13

Step 3: Apply coefficient to each moving average

For QEMA, which is 5 depth EMA, the caculation is as follows

ema1 = ta.ema(src, length)
ema2 = ta.ema(ema1, length)
ema3 = ta.ema(ema2, length)
ema4 = ta.ema(ema3, length)
ema5 = ta.ema(ema4, length)

qema = 5 * ema1 - 10 * ema2 + 10 * ema3 - 5 * ema4 + ema5

Included:
  • Alerts
  • Loxx's Expanded Source Types
  • Bar coloring
Phát hành các Ghi chú:
Corrected display error and updated titles.

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?