i_hodl

Rolling Cumulative Volume

i_hodl Cập nhật   
This indicator show a simple rolling cumulative volume. A <length> field is specified. Then all last <length> volume indicators are summed.
For example it could calculate last 24h Volume if you use the 1h bars and set the length for 24.
Phát hành các Ghi chú:
A possibility was added to show the rolling volume in base or in quote currency
Phát hành các Ghi chú:
Added options input for choosing displayed currency.
Added label of the volume currency.
Phát hành các Ghi chú:
removed unnecessary label
Phát hành các Ghi chú:
cosmetic changes
Phát hành các Ghi chú:
format big volume values
Phát hành các Ghi chú:
add classic volume indicator to the bottom
Phát hành các Ghi chú:
Add descriptive title to the Volume bars. Change RCV linewidth
Phát hành các Ghi chú:
Added buying and selling volume
Phát hành các Ghi chú:
update script readability
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?