trader859235

Moving Average & Price

Bars that change color to red/green when the price closes below/above Simple MA
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Hi sir,can u plz tell . Moving average line can't touch candles. Any script available.
Phản hồi
Dear sir my small suggestion (if you add second moving average it will become amazing indicator)can u
thank u
Phản hồi