animecummer

Moving Average Panel

This indicator calculates many different moving averages and displays whether they are increasing or decreasing as a panel/table instead of a plot. Rows/columns can be removed from the table as needed in the options menu, there is also a mobile friendly/compact option as well as a location option.

Note: This script is large and may take a few moments to load.

Note: If there is not enough data, will default to bearish/decreasing.

Value Added
  • This is the most complete and transparent moving average panel/table indicator. Unlike things such as the Technical Ratings, you can see what components are increasing or decreasing.
  • There may be some advantage in judging if a trend is likely to reverse or not based on the MA's with less lag.
  • Good for quick screening of charts.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?