inno14

Bar's direction Info

1637 lượt xem
101
Bar's direction Info show number of case which bars have same direction and counting percent of next bar's direction.

This info may be useful to trade Binary Option.
Phát hành các Ghi chú: Add "Period of time" to show Bar's direction Info from date/month/year to date/month/year
Phát hành các Ghi chú: Update count value.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

This is great ! Amazed that none knows about it
+2 Phản hồi
Hi, think this is very usefull. but it will be great if we can use this with screener.
Phản hồi
one question, how do we use this?
Phản hồi