ka66

ka66: Swing/Pivot Point Lines

ka66 Cập nhật   
This indicator draws swing-highs and swing-lows, also called pivot highs and lows.

A swing high is a bar which has a higher-high than its surrounding bars (to the left and the right).

A swing low is a bar which has a lower-low than its surrounding bars (to the left and the right).

A common example of a pivot is Bill Williams' Fractal, which specifies that the centre bar must have a higher high than 2 bars to its left, and 2 bars to its right for a swing high, taking into account 5 bars at a time. Similarly, for a swing low, the centre bar must have a lower low than the 2 bars to its left and right.

This indicator allows configurable adjacent bars as input. Entering 2, means it essentially picks out a Williams Fractal. But you can select 1 (say for higher timeframes), using one 1 bar to the left and right of the centre bar.

The indicator will draw Swing/Pivot High/Low as circles at the same price level as the centre bar, till the next one shows up. Drawing is offset so it starts at the centre bar (the swing bar), showing exactly where the pivot bar is.

There are 2 main uses of pivot points, in various strategies:

  1. Market Structure: to objectively define higher-highs/lows and lower-highs/lows in Trend Analysis.
  2. More generally, to then determine if a trend might reverse, or continue as pivot levels are broken.

Messy pivot structures easily point out ranging markets.

There are a few of these, some closed source, which I don't like, since I think people should generally know what they are trading with, and I want to make sure I understand the logic exactly.
Phát hành các Ghi chú:
Label relative swing points as per Dow Theory, useful user request:

  • Higher Highs (HH)
  • Higher Lows (HL)
  • Lower Highs (LH)
  • Lower Lows (LL)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?