barosmrb

RSI for Buy & Sell signal indicator

RSI for Buy & Sell signal indicator
This indicator support for Buy & Sell signal indicator. Give advice for trader before make decision buy or sell. It was coded base on RSI source code + lengthStoch
Include 3 indicators in 1 set
1- Buy & Sell signal indicator
2- RSI for Buy & Sell signal indicator
3- MACD for Buy & Sell signal indicator

Feel free to inbox me for 3 days trial.
***************************************************************************************************************************************************
Gửi anh chị trader

Đây là chỉ báo điều kiện trong bộ chỉ báo gồm 3 chỉ báo tin hiệu mua và bán. Bộ chỉ báo này cung cấp những điều kiện cần và đủ trước khi vào lệnh về cơ bản chỉ là RSI nhưng được code riêng chỉ dành cho chỉ báo Buy & Sell signal indicator

Anh chị có nhu cầu vui lòng inbox test thử 3 ngày. Xin cảm ơn
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ barosmrb để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.