NgheTrader

Future Ichimoku Lines

NgheTrader Cập nhật   
Future Ichimoku Lines Plot: Tenkan-sen next 5 days, Kijun-sen next 10 days, Kumo A next 5 days and Kumo B next 14 days will be display

This will help you forecast the future of price and increase winning probability!

Always remember, risk management is the key of a successful trader

Have a nice trade! :D
Phát hành các Ghi chú:
Correct some parameter to fit with original Ichimoku Kinko Hyo
Phát hành các Ghi chú:
Updated to Pinescript v5
Phát hành các Ghi chú:
Update the screenshot :D

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?