KioseffTrading

Order Chain [Kioseff Trading]

KioseffTrading Wizard Cập nhật   
Hello!

This indicator "Order Chain" uses live tick data (varip) to retrieve live tick volume.

This indicator must be used on a live market with volume data

Features

  • Live Tick Volume
  • Live Tick Volume Delta
  • Orders are appended to boxes, whose width and height are scaled proportional to the size of the order.
  • CVD recorded at relevant tick levels
  • Order chain spans up to 450 ticks (might include aggregates)


The image above shows key features for the indicator!


The image above explains line and color placements.


The image above shows the indicator in action for a live market!

How It Works

The indicator records the difference in volume from "now" and the previous tick. Predicated on whether the "now" price is greater than or less than price one tick prior, the difference in volume is recorded as "buy" or "sell" volume.

This filled order (or aggregates) is colored in congruence with price direction. The filled order is subsequently appended to its relevant tick level and added (buy order) or subtracted (sell order) from the CVD value at the identified tick level.

Of course, thank you to @PineCoders and @RicardoSantos for their awesome libraries :D

Thank you!
Phát hành các Ghi chú:
Added additional color configurations!

•Access to Next-Gen Optimization Tools: www.kiosefftrading.com

•Discord Server: discord.gg/3cKVU28Z9Z
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?