aamonkey

Moving Average Slope [aamonkey]

aamonkey Cập nhật   
This indicator tries to identify ranging and trending markets.

It measures the angle of a Moving Average in order to filter out ranging markets.

The idea is to only enter a trend following trade if the slope is steep enough.


In order to create this indicator, I used a strategy script from bennef called "Trend Angle BF" and slightly modified it to transform it from an entry/exit indicator to a filter.

The calculations are based on Evergrets "Jurik MA" and angle calculation by KyJ.
Phát hành các Ghi chú:
Thx to @ahancock I removed redundant code
Phát hành các Ghi chú:
Updated picture
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?