mahfuzazim_TA

Momentum Trading By Mahfuz Azim

A following indicator is Momentum Trading that uses fast QQE crosses with Moving Averages

Use for trend direction filtering. QQE or Qualitative Quantitative Estimation is based
Relative strength index ( RSI ), but uses a smoothing technique as an additional transformation. Three crosses can be selected (all selected by default)
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận