inno14

Hull MA of RSI Strategy

This simple strategy base on RSI value of Close Price, High Price, Low Price, Median Price and RSI value smoothed by Hull Moving Average.
1. Optimize parameter on BTC H1 Binance chart
RSI period: 13
Hull MA period: 3
Middle Channel: 55-45
Overbough / Oversold: 70-30
2. Setup
2.1 Long Condition
- RSI of Close Price crossunder Overbought
- Close Price lower than Median Price (HL2)
- RSI of Median Price above Overbought
2.2 Close Long Position
- RSI of Close Price crossover Overbought (Take profit)
or
- RSI of Low Price crossunder upper value of Middle Channel (Stop loss)
2.2 Short Condition
- RSI of Close Price crossover Oversold
- Close Price higher than Median Price (HL2)
- RSI of Median Price below Oversold
2.2 Close Long Position
- RSI of Close Price crossunder Oversold (Take profit)
or
- RSI of High Price crossover lower value of Middle Channel (Stop loss)
3. Idea
- Follow strong momentum of Price to catch Flash Buy/Sell Bar in Crypto Market
- RSI of High Price and Low Price help to regconize setup failure quickly.
- This case study desire to find a balance of Winrate, Profit factor, Sharpe Ratio
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?