inno14

Hull MA of RSI Strategy

280 lượt xem
15
This simple strategy base on RSI value of Close Price, High Price, Low Price, Median Price and RSI value smoothed by Hull Moving Average .
1. Optimize parameter on BTC H1 Binance chart
RSI period: 13
Hull MA period: 3
Middle Channel: 55-45
Overbough / Oversold: 70-30
2. Setup
2.1 Long Condition
- RSI of Close Price crossunder Overbought
- Close Price lower than Median Price ( HL2 )
- RSI of Median Price above Overbought
2.2 Close Long Position
- RSI of Close Price crossover Overbought (Take profit)
or
- RSI of Low Price crossunder upper value of Middle Channel (Stop loss)
2.2 Short Condition
- RSI of Close Price crossover Oversold
- Close Price higher than Median Price ( HL2 )
- RSI of Median Price below Oversold
2.2 Close Long Position
- RSI of Close Price crossunder Oversold (Take profit)
or
- RSI of High Price crossover lower value of Middle Channel (Stop loss)
3. Idea
- Follow strong momentum of Price to catch Flash Buy/Sell Bar in Crypto Market
- RSI of High Price and Low Price help to regconize setup failure quickly.
- This case study desire to find a balance of Winrate, Profit factor, Sharpe Ratio
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận