Boombotcom

Hindenburg Omen - Clean

The Hindenburg Omen, is market breadth signal that marks when a critical set of market factors that can create the necessary conditions for a stock market crash.
Based on Technical Breadth Indicators of the NYSE, a broad equity market index.
More information on the conditions of the Hindenburg Omen can be found here,
http://en.wikipedia.org/wiki/Hindenburg_...
http://www.investopedia.com/articles/tra...

Please use at your own discretion.

If you find my work useful, my BTC tip jar is @ 1JSKKkqWCArgyqsZUQEdVYEYBbTGhw8sDp

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study("Hindenburg Omen",shorttitle="HOmen",overlay=true)
//Count of Advancing Issues
ADV=security("QUANDL:URC/NYSE_ADV","D",close)

//Count of Unchanged Issues
UNC=security("QUANDL:URC/NYSE_UNC","D",close)

//Count of Declining Issues
DEC=security("QUANDL:URC/NYSE_DEC", "D",close)

//Count of Issues Hitting 52Week Highs
NEWH=security("QUANDL:URC/NYSE_52W_HI", "D",close)

//Count of Issues Hitting 52Week Lows
NEWL=security("QUANDL:URC/NYSE_52W_LO", "D",close)

//Total Number of Issues
TOTAL=ADV+DEC+UNC

//NYSE Index Value
INDEX=security("NYA", "D",close)

//McClelland Oscillator
RANA=1000*((ADV-DEC)/(ADV+DEC))
MA1=ema(RANA,19), MA2=ema(RANA,39)
MCC=MA1-MA2

//Condition 1: % of Issues of hitting New 52W highs and 52W lows is greater than or equal to 2.8%.
COND1= ( (NEWH/TOTAL)>=.028
        and (NEWL/TOTAL)>=.028)?1:na
//Condition 2: Index is higher or equal in value than when it was 50 days ago.
COND2=(INDEX>=INDEX[50])?1:na

//Condition 3: McClelland Oscillator must be negative.
COND3=(MCC<0)?1:na

//Condition 4: The ratio of New 52W Highs to New 52W Lows cannot exceed 2
COND4=((NEWH/NEWL)<2)?1:na

//Hindenburg Condition
//All four conditions are met
ALL4=(COND1+COND2+COND3+COND4)
HOmen= (ALL4==4?true:false)

//Plots the Hindenburg Signal above bar
plotshape((ALL4==4?highest(high,30) * 1.00250 :na), style= shape.triangledown, location= location.absolute, color=black,text='Hindenburg\nOmen')

//Hindenburg Omen Signal Period of 30 days
test=barssince(HOmen==true)<=30?1:na
bgcolor(test == 1 ? maroon : na, transp=80)