jdehorty

Tesla Coil ML

jdehorty Cập nhật   
This is a re-implementation of @veryfid's wonderful Tesla Coil indicator to leverage basic Machine Learning Algorithms to help classify coil crossovers. The original Tesla Coil indicator requires extensive training and practice for the user to develop adequate intuition to interpret coil crossovers. The goal for this version is to help the user understand the underlying logic of the Tesla Coil indicator and provide a more intuitive way to interpret the indicator. The signals should be interpreted as suggestions rather than as a hard-coded set of rules.

NOTE: Please do NOT trade off the signals blindly. Always try to use your own intuition for understanding the coils and check for confluence with other indicators before initiating a trade.
Phát hành các Ghi chú:
  • Enhancements for settings interface
  • Better default settings
Phát hành các Ghi chú:
  • Removed unused setting
Phát hành các Ghi chú:
  • Add Maximum Entropy Spectral Analysis (MESA) line for dominant cycle identification; can be used as added confluence to screen ML Signals
  • Remove unused confluence logic
Phát hành các Ghi chú:
  • Use built-in constant for pi
Phát hành các Ghi chú:
  • Simplify dominant cycle measurement
  • Add toggles for ML Signals and MESA Baseline

❤️ Patreon w/ Lorentzian Beta: www.patreon.com/jdehorty

🎥 Lorentzian Classification Tutorial: youtu.be/AdINVvnJfX4

🤖 Discord w/ Deep Forecast: discord.gg/djXT5sAPfQ

⏩ LinkedIn: www.linkedin.com/in/justin-dehorty
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?