traderharikrishna

RSI TREND FILTER

traderharikrishna Cập nhật   
RSI TREND Filter on Chart
RSI scaled to fit on chart instead of oscillator, Trend Analysis is easy and Hidden Divergence is revealed using this indicator. This indicator is an aim to reduce confusing RSI Situations. The Oversold and Overbought lines help to determine the price conditions so its easy to avoid Traps.

Oversold and Overbought conditions are marked on Chart to make it useful to confirm a Buy or Sell Signals.
RSI 50 level is plotted with reference to EMA50 and Oversold and Overbought Conditions are calculated accordingly.

  • Uptrend: RSI Cloud / Candles above RSI 50 Level
  • Down Trend: RSI Cloud / Candles below RSI 50 Level
  • Sideways : Candles in the Gray Area above and below RSI 50 Level
  • Default RSI (14) : is the Candlestick pattern itself


Disclaimer: Use Solely at your own Risk.
Phát hành các Ghi chú:
Added RSI MA to cross check with regular RSI.
This EMA is plotted with length 20 with is equal to EMA 20
Phát hành các Ghi chú:
Look and Feel Enhanced

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?