thats_me

Fibonacci Exponential Moving Averages ( EMA )

thats_me Cập nhật   

Have 8, 13, 21 and 55 EMA on one indicator ​! enjoy :)
R.N
Phát hành các Ghi chú:
Here you can have 4 EMA on one indicator. The inputs are for 8, 13, 21 and 55 previous open&close which are from Fibo​nucci sequence.
How to ​: To use the script, click on "Add to Favorite Scripts", then load the script from Indicators on the Chart.

* * Donations * *
Bitcoin :
3AKY3sUw3CopvXZdJbbKpYsvAF2vFDdCNh

ETH :
0x3f5d85959dd013a555000b12f10aa6971adf98a9

XRP:
rLW9gnQo7BQhU6igk5keqYnH3TVrCxGRzm
1857855170


author : R.N behind_crypto
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?