buzza

Crossover EMMM

buzza Cập nhật   
Crossover EMMM is an indicator that displays the Madrid Moving Averages (EMMM) and detects crossovers (upward crossings) and crossunders (downward crossings) between two moving averages. It uses two input parameters to define the fast and slow EMMM lengths. The script calculates the EMMM values, their changes, and assigns colors based on the change direction. The fast EMMM is plotted in green or red, and the slow EMMM is plotted in blue or red, depending on the change direction. The script also displays triangle shapes below or above the bars to indicate crossovers and crossunders.

The "Madrid Moving Average" (EMMMM) is a type of moving average used in technical analysis to smooth price fluctuations of financial assets, such as stocks or currency pairs. Unlike the Simple Moving Average (SMA), which treats all data equally, the EMMM gives more weight to recent data. This results in the EMMM responding more swiftly to price changes, making it well-suited for identifying short-term trends.
Phát hành các Ghi chú:
Crossover EMMM is an indicator that displays the Madrid Moving Averages (EMMM) and detects crossovers (upward crossings)
and crossunders (downward crossings) between two moving averages.
It uses two input parameters to define the fast and slow EMMM lengths.
The script calculates the EMMM values, their changes, and assigns colors based on the change direction.
The fast EMMM is plotted in green or red, and the slow EMMM is plotted in blue or red, depending on the change direction.
The script also displays triangle shapes below or above the bars to indicate crossovers and crossunders.
It also displays small triangles each time the two EMMMs returns in the same trend.
Phát hành các Ghi chú:
Crossover EMMM is an indicator that displays the Madrid Moving Averages (EMMM) and detects crossovers (upward crossings) and crossunders (downward crossings) between two moving averages.
It uses two input parameters to define the fast and slow EMMM lengths.
The script calculates the EMMM values, their changes, and assigns colors based on the change direction.
The fast EMMM is plotted in green or red, and the slow EMMM is plotted in blue or red, depending on the change direction.
The script also displays triangle shapes below or above the bars to indicate crossovers and crossunders.
Phát hành các Ghi chú:
Crossover EMMM is an indicator that displays the Madrid Moving Averages (EMMM) and detects crossovers (upward crossings)
and crossunders (downward crossings) between two moving averages.
It uses two input parameters to define the fast and slow EMMM lengths.
The script calculates the EMMM values, their changes, and assigns colors based on the change direction.
The fast EMMM is plotted in green or red, and the slow EMMM is plotted in blue or red, depending on the change direction.
The script also displays triangle shapes below or above the bars to indicate crossovers and crossunders.
It also displays little circles when the two Movign averages come back to the same color.

Updated 10.29.2023 : Offset option added.
Circles shapes replace little triangle shapes.
Phát hành các Ghi chú:
Crossover EMMM is an indicator that displays the Madrid Moving Averages (EMMM) and detects crossovers (upward crossings)
and crossunders (downward crossings) between two moving averages.
It uses two input parameters to define the fast and slow EMMM lengths.
The script calculates the EMMM values, their changes, and assigns colors based on the change direction.
The fast EMMM is plotted in green or red, and the slow EMMM is plotted in blue or red, depending on the change direction.
The script also displays triangle shapes below or above the bars to indicate crossovers and crossunders.
It also displays little circles when the two Movign averages come back to the same color.


Updated 10.29.2023
Offset option added,
Circles shapes replace little triangles default shapes.
EMMM Plot shape line replaces stepline default shape.
Phát hành các Ghi chú:
Crossover EMMM is an indicator that displays the Madrid Moving Averages (EMMM) and detects crossovers (upward crossings)
and crossunders (downward crossings) between two moving averages.
It uses two input parameters to define the fast and slow EMMM lengths.
The script calculates the EMMM values, their changes, and assigns colors based on the change direction.
The fast EMMM is plotted in green or red, and the slow EMMM is plotted in blue or red, depending on the change direction.
The script also displays triangle shapes below or above the bars to indicate crossovers and crossunders.
It also displays little circles when the two Moving averages come back to the same color.


Updated 10.29.2023
Offset option added,
Circles shapes replace little triangles default shapes.
EMMM Plot shape line replaces stepline default shape.
Triangles and circles are sync with the crossovers and colors.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?