AlgoTrading_CC

Donchian Channel Strategy [for free bot]

AlgoTrading_CC Cập nhật   

I present to you a script for testing the Donchian channel breakout strategy for the Binance_exchange.
This strategy is trending, and is especially effective for trading cryptocurrency futures.

This strategy is very flexible, and you can configure virtually all possible parameters, moreover, separately for longs and separately for shorts.
In the script, you can configure the parameters of the channel for entry and exit, the exit method, enable or disable purchases / sales, specify take profit and stop loss, and more.

On the example of optimization, only 20% of the deposit is used. This is done for diversification, since there are 37 contracts on binance_futures (at the time of writing the script description). That is, by optimizing the parameters for different currencies, you can very well reduce risks.Представляю Вам скрипт для тестирования стратегии пробоя канала Дончиана для биржи Бинанс.
Данная стратегия относится к трендовым, и особенно эффективная на торговли криптовалютных фьючерсов.

Данная стратегия очень гибкая, и можно настроить фактически все возможные параметры, при чем, отдельно для покупок и отдельно для продаж.
В скрипте можно настроить параметры канала на вход и на выход, метод выхода, разрешить или запретить покупки/проаджи, указать тейк-профит и стоп-лосс и другое.

На примере оптимизации используется всего 20% от депозита. Это сделано для диверсификации, так как на фьючерсах бинансе присутсвует 37 контрактов (на момент написания описания скрипта). Т.е., оптимизировав параметры под разные валюты, можно очень хорошо снизить риски.
Phát hành các Ghi chú:
Corrected logic - now it works out the exit on the same candlestick on which the entry was

Поправлена логика - теперь отрабатывает выход на той же свече, на которой был вход
Phát hành các Ghi chú:
Fixed performance

Поправлена работоспособность

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?