quypham

qEMA 3 Line

301 lượt xem
28
My scenario consists of 3 ema lines which are ema 34, ema89, ema 144.
3 ema lines are important in elliott waves:
- A complete elliott wave of 144 waves
- An eliott wave has 89 waves
- In wave with wave, in wave 89 again wave 34 waves
I used to find the waves in elliott , know where the cycle elliott will end up (when the price hit ema144)
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận