jordanfray

.236 FIB Extension Tool

This is a simple FIB extension tool that pulls from the start of a wave to the end of the wave. It extends FIB levels beyond the first wave making the assumption that the first wave was between 0.0 and .236 FIB levels. This often works as support and resistance in a multi-wave move. I see the price get to .65 or .786 often after clearing the initial .236 level. This works on any timeframe.
Phát hành các Ghi chú: Fixed bug where 0.0 line label was not the right color
Phát hành các Ghi chú: Added FIB Levels between the start and the .236 extension to aid in entering into trades at key levels.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?