faiyaz7283

tools

faiyaz7283 Cập nhật   
Library "tools"
A library of many helper methods, plus a comprehensive print method and a printer object.

This is a newer version of the helpers library. This script uses pinescripts v5 latest objects and methods.
Phát hành các Ghi chú:
v2

Added:
- Added full Documentation - https://faiyaz7283.github.io/tools/
- I have also made some small bug fixes with the print() method, and few other small refactoring changes.

Notes:
Moving forward, I will make changes on github repo first, and then publish it here. Please checkout the project at https://github.com/faiyaz7283/tools. If anyone has any new ideas, or want to contribute some changes or bug fix, please do it through the github repo. Also, any questions or concerns or want to report a bug, you may do so at github issues.
Phát hành các Ghi chú:
v3

Added:
  • New Feature: Added multiple methods to breakdown UNIX timestamps into various time segments, facilitating easy access to different time units.
  • New Feature: Now supports calculating time differences between two UNIX timestamps, providing valuable insights for time-related calculations.
Phát hành các Ghi chú:
v4

No major changes. Just some refactoring, and extending the printer object for my multidata library.
Phát hành các Ghi chú:
v5 - Bug fix (issue with gradient)
Phát hành các Ghi chú:
v6 - BugFix: _color() method calculation issue. FIXED.
Phát hành các Ghi chú:
v7 - Removed the Printer object and its associated methods from the 'tools' library. Moving forward, Printer will be available as a standalone library, distinct from 'tools'.
Phát hành các Ghi chú:
v8

Added: numCompact function
Phát hành các Ghi chú:
v9 - Bug fix with the numCompact function and negative numbers.
Phát hành các Ghi chú:
v10 Added: new method 'ordinal'. It takes an integer and returns its ordinal number.
Phát hành các Ghi chú:
v11 Added: 6 new methods for scanning specific data. All time highest and lowest, highest and lowest within a range of bars, and highest and lowest within a range of time. All the methods will return a map object containing the following keys for the searched source data - open, high, low, close, volume, time_open, time_close, and bar_index.
Phát hành các Ghi chú:
v12 - Bug Fix
Phát hành các Ghi chú:
v13 - Added: A currencyFormat for use with dynamic decimal places. Helpful for displaying assets that trades in fractions.
Phát hành các Ghi chú:
v14 - Bug fix - $ sign was missing from the currencyFormat method - Fixed it.
Phát hành các Ghi chú:
v15 - Removed: currencyFormat method.

Faiyaz Haider
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.