systemalphatrader

MACD Indicator [SystemAlpha]

This is a MACD indicator enhanced with:

- Show MACD and Signal Only or Histogram Only or Both
- Show Buy and Sell Alert - MACD Cross
- Show Bar Color
- Show Regular and Hidden divergence
- Show Divergence Labels
- Generate Alerts: Buy/Sell and Divergence
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận