LuxAlgo

Signal Moving Average [LuxAlgo]

LuxAlgo Premium Cập nhật   
The following script returns a moving average designed to be used as a signal line in a moving average crossover system. The moving average will diverge from the price during ranging markets and reach the value of a regular moving average during trending markets.

Settings

  • Length: Moving average period
  • Src: Source input of the indicator

Usage

Moving average crossover strategies often rely on a "signal" line, a slower moving average used to determine a general trend. This signal line is paired with a faster moving average to filter out potential whipsaw trades that would have been given from crosses between the regular price and the signal line.


The proposed indicator will avoid crossing the price by diverging from it during more ranging periods, thus effectively reducing the number of crosses produced between the price and the signal line.


The color of the area between the price and the signal line is determined by the position of the price relative to the signal line, with a green color indicator a price superior to the signal line.

The color of the signal line, however, is taking into account whether market is trending or ranging, only changing once the market is trending.


The chart above shows the cumulated number of crosses between the price and the signal line (green) and a regular simple moving average of the same period (red) on AMD 15m, a lowered number of crosses can effectively reduce the impact of frictional costs introduced by whipsaw trades.
Phát hành các Ghi chú:
Updated chart
Phát hành các Ghi chú:
Minor changes
Phát hành các Ghi chú:
Minor changes.

Get Access to LuxAlgo indicators: luxalgo.com

Join our 100k+ community: discord.gg/lux

All scripts & content provided by LuxAlgo are for informational & educational purposes only. Past performance does not guarantee future results.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?