BHD_Trade_Bot

DCA After Downtrend (by BHD_Trade_Bot)

The purpose of the strategy is to identify the end of a short-term downtrend. So that you can easily to DCA certain amount of money for each month.


ENTRY
The buy orders are placed on a monthly basis for assets at the end of a short-term downtrend:
- Each month condition: In 1-hour time frame, each month has 240 candles
- The end of short-term downtrend condition: use MACD for less delay


CLOSE
The sell orders are placed when:
- Is last bar


The strategy use $1000 and trading fee is 0.1% for each order.

Pro tip: The 1-hour time frame for TSLA has the best results on average:
- Total spent: $1000 x 85 = $85,000
- Total profit: $790,556
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?