capissimo

Chop and explode (ps5)

capissimo Cập nhật   
Description: This is a renovated version of my previous mod that was based on the original script from fhenry0331.
Added are:
  • a data cleaning function
  • a seasonal random index function
  • an updated scaler and
  • a signalling procedure.
-
The following description is moved here from the old script.
The purpose of this script is to decipher chop zones from runs/movement/explosion spans. The chop is RSI movement between 40 and 60. Tight chop is RSI movement between 45 and 55. There should be an explosion after RSI breaks through 60 (long) or 40 (short). Tight chop bars are colored gray, a series of gray bars indicates a tight consolidation and should explode imminently. The longer the chop the longer the explosion will go for. The tighter the better. Loose chop (jig saw/gray bars on the silver background) will range between 40 and 60. The move begins with green and red bars.
Couple it with your trading system to help stay out of chop and enter when there is a movement.
Phát hành các Ghi chú: Minor fix.
Phát hành các Ghi chú: Minor fix.
Phát hành các Ghi chú: Added notification.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?