MisterMoTA

Pivot Points [MisterMoTA]

MisterMoTA Cập nhật   
The Pivot Points indicator by MisterMoTA allow users to get pivots points calculated from last candle high, low and close on any timeframe from 1 minute to weekly.

This will help users that are trading ins small timeframes to see the pivots that are near their timeframes and not only daily timeframe.

Here is an example on the chart from nex image the timeframe is set to 1 minute and pivot points displayed are at 15 minutes :


The users have control on pivots colors, pivot labels colors, text color from labels, decimal numbers displayed in the labels and style of the pivots lines.

Please follow me for other script like this one.

Kind regards,
MisterMoTA
Phát hành các Ghi chú:
  • Changed the labels style for better viusal of the chart and moved them to the right side
  • Changed the lines of pivots to be displayed from bar_index to 50 candles to the right
  • Added dotted plots to display old pivots , old pivots cand be hidden from dashboard
  • Every single pivot color can now be changed from dashboard

Phát hành các Ghi chú:
  • Deleted the lines for Last High and Last Low and kept only the labels for High and Low
  • Users can hide/show the High and Low labels
  • Users can now input how far will be displayed labels from bar index

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?