cheatcountry

McClellan Oscillator [CC]

cheatcountry Cập nhật   
The McClellan Oscillator was created by Sherman and Marian McClellan and it is essentially a MACD of the advancing and declining symbols of the day and is best used as a comparison with the biggest stocks such as my example Apple but that is just my opinion. I pulled the symbol names from a Trading View blog so I'm not 100% sure if they are accurate so please let me know if I'm wrong. Buy when the indicator is over 0 and sell when it falls below 0 but keep in mind that these values are for the market itself and not the individual symbol.

This was a special request so let me know if you would like me to publish more scripts or if you want something custom done!

Note: I'm republishing this because the original script couldn't be found in searches so this will fix that.
Phát hành các Ghi chú:
fixed issue with default resolution

I created the largest stock indicator library:
github.com/ooples/

Custom Indicator Requests:
forms.gle/ouMffZR3dQ8bSJQG7

Tips are appreciated:
paypal.me/cheatcountry
patreon.com/cheatcountry
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?