SamRecio

No Code Signals

No Code Signals is an intuitive user interface for users to generate their own signals based on indicators they already have applied to their chart.
This indicator makes use of the new input.source() limits for importing data from external sources (indicators) into 1 indicator.
You are now able to import ANY number of sources from up to 10 different indicators.

Features:
- Import up to 10 unique values from up to 10 different indicators already on your chart!
- Compare those values against other imported indicator values, or chart ohlc values.
- Option to use a defined level instead of an active source.
- 5 Signal Options (Currently)
- Alerts, Each signal has its own alert condition.
- Labeled Signals, to tell which signal is which.

Potential Future Plans:
- More Signals & Analysis Options
- Possibly more imports
- Combining 2 (or more) signals into 1

Here is a Screenshot of a chart with signals, and the Interface creating the signals.

Enjoy!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?