rthomson

SMA EMA HMA VWMA Crossover Strategy with MA Turning Point Exits

This version adds HMA and VWMA , allowing you to backtest different crossover strategies for any combination, with the exits on the turning point of the faster MA. Due to order limitations this will only work on higher timeframes for some combinations, or on more recent exchanges with less history. You can edit the code though to add the timestamp to a recent date.
Phát hành các Ghi chú: Added TEMA
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?