Noldo

Noldo Blockchain Cryptocurrency Indicator


Hello, this script has the same logic as Noldo CFTC COT Forex Indicator :


And Noldo CFTC COT Commodities Indicator :


*
Script briefly calculates the period length between two signals of Pivot Reversal Strategy when new signal arrives and allows us to see relative Blockchain data and price changes of Major Cryptocurrencies over that automatic length.

This saves us from the hassle and time wasting of searching for a reference point.


Usage

  • It only works on 1W graphics.
  • ICOT data are pulled via Quandl

NOTE :
Since blockchain data is very votalile, 7-day ema values ​​are adjusted to take into account.

Regards.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?