derMatzeImNetz

Roc Mean Reversion (ValueRay)

derMatzeImNetz Cập nhật   
This Indicator shows the Absolute Rate of Change in correlation to its Moving Average.
Values over 3 (gray dotted line) can savely be considered as a breakout; values over 4.5 got a high mean-reverting chance (red dotted line).

This Indicator can be used in all timeframes, however, i recommend to use it <30m, when you want search for meaningful Mean-Reverting Signals.

Please like, share and subscribe. With your love, im encouraged to write and publish more Indicators.
Phát hành các Ghi chú:
make the Indicator Levels generic
Phát hành các Ghi chú:
Drawing negative Threshhold-Lines, hence Mean-Reversion can happen in both directions
Phát hành các Ghi chú:
Better plotting
Phát hành các Ghi chú:
Visual updates
Phát hành các Ghi chú:
small tweaks
Phát hành các Ghi chú:
- Updated to Version 5
- Choose Colors
- Choose Levels
- Better default values
Phát hành các Ghi chú:
  • Small Tweaks
Phát hành các Ghi chú:
  • removed link (house rules policy)

ValueRay ➤ Stock Screener and Value Analyser in Hedge-Fond Quality
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?