drother

Entry Alert Bot

drother Cập nhật   
This bot is SIMPLY to trigger an external webhook. You simply enter you take profit, entry, and stop loss %, and it will auto-populate the variables listed to the calculated values. That is all this script does. It does draw the trade on the chart for you. If you want a long, and price crosses up over you entry it will trigger the webhook. If you want a short and price crosses below your entry, it will trigger the webhook.
Phát hành các Ghi chú:
cleaned up debug code
Phát hành các Ghi chú:
Added alert frequency option
Phát hành các Ghi chú:
#leverage# - This variable is the configured leverage
#symbol# - This is the symbol. I have it removing ".P" at the end of the symbol for Bybit
#tpfull# - Take profit price
#stoploss# - Percentage price movement for stoploss
#margintype# - Outputs a 1 if you want to use % of margin available in your account, and a 2 if you want to use a static amount of margin
#margin# - The percentage or static amount configured
Phát hành các Ghi chú:
Now calculates long/short whether or not take profit is above or below entry.
Phát hành các Ghi chú:
Added #stoplosspercent# to the placeholders
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?