This script plots gaps between candles.
It uses the "round_to_mintick" feature in the Pinescript code, so it works on any instrument out to 3 decimal places.
If there is a Gap Up (open of current candle is greater than the close of previous candle) it will plot a green arrow under the current candle and plot a label above the current candle to show the Gap Amount.
If there is a Gap Down (open of current candle is less than the close of previous candle) it will plot a red arrow over the current candle and plot a label below the current candle to show the Gap Amount.
You can turn the label and/or the arrow on and off.

I created this indicator to more easily identify gaps in the market. The probability of a gap being filled is extremely high. Some are right away (intraday candle to candle), some take a while (gap from previous day close to current day open), and some make take a long time (close at end of previous week to open at beginning of current week).

This is published free to use and open source code.

Please see my other similar Gap Indicators.

Daily Gap RangeUSA Session - Previous Day Close Gap to Current Day OpenALL indicators, strategies and bots are included with Discord access.
www.NorthStarDayTrading.com/discord
www.youtube.com/shorts/fWFQE7uEHvU
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?