EduardoMattje

Efficiency Ratio

The efficiency ratio (ER) is described by Perry Kaufman in his book, Trading Systems and Methods.

It works by measuring the momentum of the market, that is, the absolute change from the current price to a past price, and divides it by the volatility, which is the sum of the absolute changes of each bar. That makes this a bounded indicator, going from 0 to 100, like an oscillator. Higher values mean less noise, while lower values mean more.

Eg.: if the market moves from 10.0 to 15.0 in a directional manner, with every bar up, the ER is going to be at 100. However, if it moves up and down, and goes all over the place until finally reaching 15.0, the ER is going to be at around 20. It is very difficult for the ER to be at zero, because that would require 0 volatility, which is almost impossible to occur.

This indicator is useful when planning for trades. If you notice the ER being higher than average, you may choose to increase the position size, because that would mean that the market is directional and has less chance of a whipsaw.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?