ironpark

TableBuilder

ironpark Cập nhật   
Library "TableBuilder"
A helper library to make it simpler to create tables in pinescript

This is a simple table building library that I created because I personally feel that the built-in table building method is too verbose. It features chaining methods and variable arguments.

There are many features that are lacking because the implementation is early, and there may be antipatterns because I am not familiar with the runtime behavior like pinescript. If you have any comments on code improvements or features you want, please comment :D
Phát hành các Ghi chú:
v2

Font, Align and Size features implemented in Row/Cell object

Width(this, width)
  Change the width of all cells in that row
  Parameters:
    this
    width
  Returns: Row

Height(this, height)
  Change the height of all cells in that row
  Parameters:
    this
    height
  Returns: Row

Font(this, text_font_family)
  Change the width of all cells in that row
  Parameters:
    this
    text_font_family
  Returns: Row

AlignH(this, halign)
  Change the horizontal align of all cells in that row
  Parameters:
    this
    halign
  Returns: Cell

AlignV(this, valign)
  Change the vertical of all cells in that row
  Parameters:
    this
    valign
  Returns: Cell

업데이트됨
Size(this, width, height)
  Change the width of all cells in that row
  Parameters:
    this
    width
    height
  Returns: Row
Phát hành các Ghi chú:
More useful example code
Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.