Charles

Canadian Dollar Currency Index

Canadian Dollar Currency Index updates in real time and doesn't close like tradingview.com's currency indexes. Based off of the Bank of Canada's CEER methodology and tracks it quite closely, although not perfectly. It seems to be higher than the Bank of Canada's index by 2 points. This could be due to using different data for the currencies and as I am not proficient in PineScript, I don't think I was able to replicate the formula exactly...? Regardless ,it works well and is more than close enough to suit one's purpose of tracking the Canadian dollar against a basket of currencies that are weighted according to the Bank of Canada's total weights (The total weight of a country j in year t is a weighted average of the their import, export and third-market competition weights). For more information on the actual Bank of Canada's index: https://www.bankofcanada.ca/rates/exchan...
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?