Vulnerable_human_x

ICT - GAPs and Volume Imbalance

Vulnerable_human_x Cập nhật   

GAPs
Gaps are areas on chart where the price have moved sharply up or down, with no trading in between. Gaps often fill, but they don't have to.

Volume Imbalance
Volume imbalance - determined using 2 candles
Bullish Volume Imbalance - area between the close of 1st candle and the open of 2nd candle
Bearish Volume Imbalance - area between the close of 1st candle and the open of 2nd candle


How to use the indicator:-

When you find imbalance in volume or a GAP in the chart, you may expect price to rebalance it before continuation.

Importantly, GAPs/Imbalances do not always fill. Traders should never assume that a gap/imbalance will fill without understanding the reasons for the gap and monitoring trading activity around the gap.

Pair it with your current bias for better results.
Phát hành các Ghi chú:
 • Added Balanced Price Range to the script
  Added Fair Value Gaps to the script
  Box Border can now be modified
  Box length is extended till mitigated
  Mitigated Boxes can be hidden or differentiated with a unique color
  Box Labels can now be hidden
  other bug fixes
Phát hành các Ghi chú:
- Added option to extend unmitigated Volume Imbalance Boxes
- Added option to disable extending unmitigated boxes
Phát hành các Ghi chú:
 • Added Option to extend all VI boxes (Mitigated/Unmitigated)
Phát hành các Ghi chú:
- Volume Imbalance Mitigation Color Issue Fixed
Phát hành các Ghi chú:
- Added option to change label color of Mitigated Box labels. Set it to 0% opacity to hide the text.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?