miguefinance

Global (World) Monetary Supply M2 (measured in USD)

miguefinance Cập nhật   
This is the Global Monetary Supply M2 of the richest and most populous countries that have info from at least 2008

It is measured in USD (converting the M2 of each of the countries respective currencies and virtually converting them into USD)

This is less than the global liquidity as it does not include the countries' assets in other currencies (on their balance sheets), it only focuses on the monetary supply of each of the countries own currencies.
Phát hành các Ghi chú:
Introduced Human Readable Labels

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?